betflix999 ที่สุดแห่งคาสิโนออนไลน์ รวมสล็อต คาสิโนออนไลน์ BETFLIX​

ฉีดวัคซีน sinopharm อาการรุนแรง 8 ราย ไม่จริง

การฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีน s i n o p h a r m เกิดอาการ ข้างเคียงรุนแรง 8 ราย นั้นไม่จริง “จุฬาภรณ์” แจ้ง

อาการข้างเคียง วัคซีน เผย 9 7 % ไม่มี อาการรุนแรง มีเพียง 1 รายที่ป่วย เป็นโรคลมชัก อีกทั้งยังเป็น โรคเบาหวาน

จึงต้องพึ่งอินซูลิน การฉีดวัคซีน sinopharm เสร็จแล้วเกิดอาการชัก ตรวจสมอง ไม่พบ ความผิดปกติ อาการดีขึ้นจนหาย จาก อาการข้างเคียง และ สามารถกลับบ้านได้แล้ว ผลรายงานของ

อาการข้างเคียง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล จุฬาภรณ์  p o s t ผ่าน f a c e b o o k ว่า

ชี้แจงรายละเอียด รายงาน อาการข้างเคียงจาก การฉีดวัคซีน s i n o p h a r m ข้อมูลดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อน ในการรายงาน จำนวนผู้ที่ได้รับ การฉีด v a c c i n e s i n o p h a r m ทั่วประเทศ 6 7, 9 9 2 รายนั้น 9 7 % ไม่พบ

อาการผิดปกติ หรือ ผลข้างเคียง ในด้านของ การเกิด อาการไม่พึงประสงค์ หรือ ผลข้างเคียง พบว่า เกิดอาการไม่พึงประสงค์ จากการรฉีดวัคซีน ภายใน 3 0 นาทีระหว่างรอสังเกตอาการ หลังฉีดวัคซีน เพียง 1 0 0

รายจากทั้งหมด 6 7 , 9 9 2 รายที่รับ การฉีดวัคซีน คิดเป็น 0.1% เท่านั้น ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ ภายใน 30 นาทีหลังรับวัคซีน และ อาการข้างเคียง ที่พบบ่อย

ได้แก่ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หายใจไม่ทั่วท้อง ทุกราย มีอาการเพียง เล็กน้อย ถึงปานกลางอาการข้างเคียง นั้น ในด้านของการรายงาน อาการข้างเคียง ภายหลังรับวัคซีน s i n o p h a r m 1 นั้น

ทางด้าน จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ได้จัดส่ง ข้อความ s m s ติดตาม เพื่อรายงาน อาการข้างเคียง แก่ผู้รับบริการฉีดวัคซีน

เพื่อติดตาม ความปลอดภัยของผู้รับ การฉีดวัคซีน และติดตาม อาการข้างเคียง ได้อย่างทันท่วงที พบว่ามีผู้ตอบกลับข้อความ s m s จำนวน 1 7 , 1 5 4 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2 5 ของผู้รับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งผู้รับ

การฉีดวัคซีน โดยส่วนใหญ่ ไม่มีอาการผิดปกติ หรือ อาการข้างเคียงรุนแรง

การฉีดวัคซีน และอาการข้างเคียง ในจำนวนผู้ที่ได้มีการตอบกลับว่า มีอาการข้างเคียง นั้น พบว่า อาการข้างเคียง ที่พบบ่อยได้แก่ ปวดศีรษะ ร้อยละ 2 . 3 , อ่อนเพลีย ร้อยละ 1 . 7, ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ ร้อยละ 1 . 7 , ปวด บวม บริเวณที่ฉีดยา ร้อยละ 1 . 6, มีไข้ ร้อยละ 1 . 5

ซึ่งตรงตามผลการรายงาน e v i d e n c e a s s e s s m e n t : S i n o p h a r m / B B I B P C O V I D – 1 9 v a c c i n e ของ W H O (องค์การอนามัยโลก) : ซึ่งได้ทำการรายงาน อาการข้างเคียง ที่พบค่อนข้างมาก

ได้แก่ ปวดบริเวณที่ฉีดยา ปวดศีรษะ และ อ่อนเพลียร่างกาย