betflix999 ที่สุดแห่งคาสิโนออนไลน์ รวมสล็อต คาสิโนออนไลน์ BETFLIX​

จองวัคซีน โมเดอร์นาเครือ “เกษมราษฎร์” ได้วันฉีดแล้ว เช็คด่วน

จองวัคซีน

สำหรับใครที่ได้ทำการ จองวัคซีน ในเครือ “โรงพยาบาลเกษมราษฎร์” ประกอบด้วย ประชาชื่น รามคําแหง บางแค รัตนาธิเบศร์ และ ฉะเชิงเทรา แจ้งลำดับคิวที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการ วัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ( M o d e r n a ) ในเดือนพฤศจิกายน 2 5 6 4 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ “ฉีดวัคซีน” ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2 5 6 4 จนถึงวันที่ 3 0 เมษายน 2 5 6 5

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น แจ้งแล้วว่า สำหรับ ใครที่ได้ทำการ จองวัคซีน ได้รับการจัดสรร ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2 5 6 4 จำนวน 1 7 , 3 5 0 โดส

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-800
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 801-1,600
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,601-2,400
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 2,401-3,200
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 3,201-4,000
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,001-4,800
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,801-5,600
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 5,601-6,100

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ได้รับการจัดสรร ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2 5 6 4 จำนวน 1 3 , 5 0 0 โดส

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-800
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 801-1,600
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,601-2,400
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 2,401-3,200
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 3,201-4,000
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,001-4,631

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ได้รับการจัดสรร ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2 5 6 4 จำนวน 1 7 , 9 0 0 โดส

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-800
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 801-1,600
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,601-2,400
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 2,401-3,200
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 3,201-4,000
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,001-4,800
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 4,801-5,355

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการจัดสรร ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 6,840 โดส

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-800
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 801-1,600
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,601-2,351

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ (การุญเวชเดิม) ได้รับการจัดสรร ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 3,630 โดส

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-300
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 301-600
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 601-900
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 901-1,103

หากท่านไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งทุกเมื่อ หลังจากวันที่เลยลำดับคิวของท่านแล้ว

กรณีที่ลำดับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2 5 6 4 มีความประสงค์เข้ารับบริการในปี 2 5 6 5 คิวในลำดับถัดมาจะถูกเลื่อนขึ้นมาเพื่อจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2 5 6 4 แทน โดยทางโรงพยาบาลจะมีการประกาศลำดับคิวที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการเพิ่มเติมเป็นระยะ

โดยทางโรงพยาบาลจะมีการแจ้งวิธีการและขั้นตอนการจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในระบบ ทั้งนี้โปรดติดตามข่าวสารจากทางโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ