betflix999 ที่สุดแห่งคาสิโนออนไลน์ รวมสล็อต คาสิโนออนไลน์ BETFLIX​

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จับมือพันธมิตรเพื่อแลกเปลี่ยน ‘เทคโนโลยีฟิวชั่น’ ในภูมิภาคอาเซียน

นิวเคลียร์
สทน.(สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)) จับมือกับ กฟผ.(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายด้านฟิวชั่นในประเทศไทย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีฟิวชั่น FUSION TECHNOLOGY สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี นิวเคลียร์ ฟิวชั่น ( FUSION TECHNOLOGY )ให้นักศึกษา นักวิจัย มุ่งหวังให้เกิดความสนใจในด้านการวิจัยพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชั่น (plasma and fusion nuclear) ติดตามต่อกับ betflix999

โดย รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion ครั้งที่ 7

โดย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม 72 คน เป็นผู้บรรยายและผู้อบรมจาก 13 ประเทศเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

โดย ในปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

เนื่องจากความต้องการใช้ พลังงานที่มีมากขึ้นทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตพลังงานเพื่อสร้างไฟฟ้าถูกใช้ไปในอัตราที่รวดเร็ว ประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

โดย การหาแหล่งพลังงานที่วางใจได้ เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นซึ่งสามารถให้พลังงานในราคาถูกและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยซึ่งสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้ง่าย

และเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน อินเดีย สหราชอาณาจักร เป็นต้น แต่สำหรับประเทศไทยนั้นการรับรู้และความเข้าใจทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่น (nuclear fusion) ยังมีไม่มากนัก

โดย การจัดกิจกรรม ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion ครั้งที่ 7

โดย มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่น(nuclear fusion) ให้นักศึกษาและนักวิจัย ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดความสนใจในด้านการวิจัยเกี่ยวกับพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชั่น ( p l a s m a a n d f u s io n n u c l e a r )

ในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นการสร้างกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งทางพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชั่น(plasma and fusion nuclear)ขึ้นในประเทศไทยและในประเทศในกลุ่มอาเซียน โดย มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและมีบทบาทเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนา

โดย รศ.ดร.ธวัชชัย ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่าได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็นเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสม่าและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่น ( p l a s m a a n d n u c l e a r f u s i o n t e c h n o l o g y )

โดย มีหน่วยงานชั้นนำของโลกที่มีกิจกรรมในการศึกษาวิจัยด้าน นิวเคลียร์ พลาสม่า ( n u c l e a r p l a s m a ) อาทิ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) , สถาบันวิจัยฟิวชั่นในสนามแม่เหล็ก ( R e s e a r c h I n s t i t u t e o n M a g n e t i c F u s i o n หรือ IRFM) ภายใต้ความร่วมมือ T h e F r e n c h A l t e r n a t i v e E n e r g i e s a n d A t o m i c E n e r g y C o m m i s s i o n (CEA) ประเทศฝรั่งเศส International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) ประเทศฝรั่งเศส, ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ IAEA) ประเทศออสเตรีย, Japan Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), National Institute for Fusion Science (NIFS) ประเทศญี่ปุ่นและ US Department of Energy ประเทศสหรัฐอเมริกา จากประสบการณ์โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงของหน่วยงานเหล่านี้จะเป็นโอกาสอันที่ดีที่ภูมิภาคอาเซียน

และประเทศไทยรับความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การเตรียมตัวสำหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่น ( n u c l e a r f u s i o n t e c h n o l o g y ) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อสร้างเครือข่ายและยกระดับการพัฒนางานวิจัยและบุคลากรด้านฟิวชั่นพลาสมา และกิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิวชั่น ( n u c l e a r f u s i o n ) ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ที่มา :https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952344