betflix999 ที่สุดแห่งคาสิโนออนไลน์ รวมสล็อต คาสิโนออนไลน์ BETFLIX​

สรรพากรเล็งรื้อโครงสร้างภาษี

สรรพากร

สรรพากรเล็งรื้อโครงสร้างภาษีขจัดปัญหาเหลื่อมล้ำ

สรรพากร เล็งรื้อโครงสร้างภาษีปรับค่าลดหย่อนภาษี-ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( p e r s o n a l i n c o m e t a x ) ขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำช่วยคนชั้นกลางได้รับประโยชน์มากขึ้น เดิมเอื้อคนรายได้สูง betflix999 สมัครเลย

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรม สรรพากร เปิดเผยว่า แนวทางการปรับโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้องกับกรม สรรพากรคือการปรับปรุงค่าลดหย่อนภาษีและการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( p e r s o n a l i n c o m e t a x )  โดยหลักการคือจะต้องดำเนินการเพื่อเอื้อให้คนชั้นกลางได้ผลประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากค่าลดหย่อนทางภาษีเงินได้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่คนที่ได้ประโยชน์ คือ คนที่มีรายได้สูง ส่วนคนชั้นกลางที่อยู่ในฐานภาษีได้รับประโยชน์ที่น้อยกว่า

สำหรับ การปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( p e r s o n a l i n c o m e t a x r a t e ) นั้น จะต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเห็นว่าหากจะปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องลดให้กับคนชั้นกลางลงมาที่อยู่ในฐานภาษี แต่ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( p e r s o n a l i n c o m e t a x r a t e ) ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องแก้ไขประมวลกฎหมายของกรม สรรพากร และมีความซับซ้อน เนื่องจากเป็นอัตราแบบขั้นบันได ( P r o g r e s s i v e R a t e )

นอกจากนี้ ปัจจุบันค่าลดหย่อนทางภาษีที่กรม สรรพากร ให้กับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีมากเกือบ 2 0 รายการ

คิดเป็นค่าลดหย่อนทางภาษีรวมกันทุกรายการมากกว่า 2 ล้านบาท

เช่น ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ 6 หมื่นบาท,ค่าลดหย่อนบุตร 3 หมื่นบาทค่าใช้จ่ายในการซื้อเบี้ยประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์อายุ 10 ปีขึ้นไป หักลดหย่อนตามจริงแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท

นอกจากนี้ ยังมีการลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการซื้อหน่วยลงทุน R M F 15% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท และเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เกิน 1 5 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท เป็นต้น

สำหรับ ส่วนบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( p e r s o n a l i n c o m e t a x r a t e a c c o u n t ) ซึ่งได้ปรับปรุงอัตราและขั้นบันไดของเงินได้ใหม่ และเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2 5 6 0 ได้กำหนด 8 ขั้นบันไดของเงินได้ เริ่มตั้งแต่เงินได้ที่ไม่เกิน 1 5 0 , 0 0 0 บาท ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี, เงินได้ที่มากกว่า 1 5 0 , 0 0 0 แต่ไม่เกิน 3 แสนบาทเสียในอัตรา 5 % และขั้นบันไดสุดท้ายหรืออัตราสูงสุด คือ รายได้ที่มากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป จ่ายในอัตรา 3 5 %

นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้รายได้ของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้รัฐบาลต้องจัดทำงบประมาณขาดดุลมาโดยตลอด ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีของประเทศ โดยการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลลงมา แต่ยังไม่สามารถปรับเพิ่มภาษีโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจยังไม่เหมาะสม ยิ่งทำให้รายได้ของรัฐบาลลดต่ำลง

นอกจากนี้ ใน 8 เดือนแรก ( ตุลาคม 2 5 6 3 – พฤษภาคม 2 5 6 4 ) ของปีงบประมาณ 2 5 6 4 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1 . 4 4 1 ล้านล้านบาทต่ำกว่าเป้าหมาย 1 . 9 8 แสนล้านบาท หรือ 12. 1% ขณะที่กรมสรรพากร ซึ่งเป็นกรมฯ ที่ทำรายได้มากที่สุดจัดเก็บได้ 1 . 0 5 9 ล้านล้านบาท แต่ก็ต่ำกว่าเป้าหมาย 1 . 3 8 แสนล้านบาท หรือ 1 1 . 5 % ส่วนในปีงบประมาณ 2 5 6 3 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิ 2 . 3 9 4 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 3 . 3 6 แสนล้านบาท หรือ 1 2 . 3 %