betflix999 ที่สุดแห่งคาสิโนออนไลน์ รวมสล็อต คาสิโนออนไลน์ BETFLIX​

แพทยสภาฯ สนับสนุน การฉีด ‘วัคซีน mRNA’ เน้นย้ำประชาชนต้องได้ฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ ไม่เสียเงินตามรัฐธรรมนูญ

แพทยสภาฯ

แพทยสภาฯ ออกแถลงการณ์ 8 ข้อ สนับสนุน “วัคซีน m R N A” เน้นย้ำประชาชนทุกคนต้องได้รับ “วัคซีนโควิด – 1 9 ” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2 5 6 0 มาตรา 4 7

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2 5 6 4 ประกาศแพทยสภาฯ  เรื่อง แถลงการณ์แพทยสภาในสถานการณ์โควิด – 19 (ฉบับที่ 1)

แพทยสภาฯ เผย ตามที่ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 0 1 9  มีการเพิ่มติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2 5 2 5 หมวดที่ 1 มาตรา 7 ที่บัญญัติว่า แพทยสภามีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุข และ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้แพทยสภา จึงขอประกาศการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.แพทยสภาฯ สนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจัดหา “วัคซีนโควิด-19” ให้มีใช้อย่างหลากหลาย เพียงพอโดยเร็วที่สุด และเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์ เช่น กลุ่ม “วัคซีน m R N A ” โดยให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว

3.แพทยสภาฯ สนับสนุนให้รัฐบาล เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อสามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด

4.แพทยสภาฯ สนับสนุนให้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

5.แพทยสภาสนับสนุนการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้านวิชาการของแต่ละราชวิทยาลัยและวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับของแพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2 5 2 5

6.แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2 5 6 0 มาตรา 4 7

b e t f l i x ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคระบาด c o r o n a v i r u s – 1 9 ตามที่ แพทยสภาฯ ได้ประกาศว่าคนไทยควรได้รับวัคซีน m R N A ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ดีในการเร่งจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากพอที่ลดการระบาดของโรค c o r o n a v i r u s – 1 9 ในที่นี้เนื่องจาก ที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดหา v a c c i n e s i n o v a c ในการให้ประชาชนฉีด แล้วกลับเกิดการระบาดอีกรอบ ชี้ให้เห็นว่าวัคซีนชนิดนี้ไม่มีคุณภาพมากพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อลดการแพร่ระบาดได้ ในปัจจุบันโรค c o r o n a v i r u s – 1 9 กลับแพร่ระบากในไทยอย่างรุนแรงอย่างมาก เรียกได้ว่เป็น c l u s t e r ที่ 4 แล้วยังมีสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ delta จากอินเดีย หรือสายพันธุ์ a l f a ซึ่งวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้ไม่สามารถต้านทานได้ และมีประชาชนบางส่วนได้จัดหาวัคซีนด้วยตัวเองจากเอกชนและเสียเงินโดยมิใช่เหตุ การได้รับวัคซีนที่ดีและมีคุณภาพมากพอและได้รับมาอย่างไม่เสียเงิน คือหน้าที่ของรัฐบาลที่ควรจัดหาให้ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

แพทยสภา สนับสนุน v a c c i n e m R N A ดังกล่าว พบว่าไทยกำลังนำเข้า v a c c i n e p f i z e r และ m o d e r n a ในไตรมาสที่ 4 สำหรับ mRNA (อ่านว่า เอ็ม-อาร์-เอ็น-เอ) ย่อมาจาก m e s s e n g e r R i b o n u c l e i c A c i d เป็นสารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์ของร่างกาย ทำหน้าที่ออกคำสั่งให้เซลล์ผลิตโปรตีนขึ้นตามรหัสคำสั่งนั้นๆ เป็นกลไกปกติของร่างกาย เมื่อฉีดวัคซีนชนิด mRNA เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เซลล์ในร่างกายผลิตโปรตีนส่วนที่เป็นปุ่มหนามของไวรัสขึ้น และโปรตีนที่ผลิตในส่วนนี้เอง ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Antigen)ให้ร่างกายรู้จักกับเชื้อโรคโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกัน (Antibody) เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

mRNA วัคซีน ให้ผลในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 สูงถึง 95% โดยวัคซีนชนิด mRNA ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา ในขณะที่วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อตายอย่าง “ซิโนแวค” ให้ผลการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ประมาณ 51% ด้วยประสิทธิภาพของวัคซีนชนิด mRNA ที่มีมากกว่าวัคซีนชนิดไวรัสเชื้อตายและวัคซีนชนิดไวรัสพาหะ จึงเป็นที่มาของการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาเพิ่มเติมมากขึ้น